Kullervo Rainio

Suomenkieliset tieteelliset teokset, oppikirjat ja artikkelit

Kirjat

Käytännön psykologiaa I - II. WSOY 1954-56.

Valta ja vallan käyttö. WSOY 1968.

Sosiaalipsykologian oppikirja (yhdessä Klaus Helkaman kanssa). WSOY 1973.

Todellisuus ja kuvajainen (yhdessä K.V. Laurikaisen kanssa). WSOY 1990.

Vastaa minulle, maailma! Psykologin näkökulma todellisuuteen. Yliopistopaino 1993.

Tapahtumisen yleinen kuvaus; tieteittenvälinen todennäköisyysmatemaattinen tarkastelu. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 1/98. 75 s. (Tiivistelmä)

Älyn älyäminen ja muita psykologis-filosofisia kommentaareja. Minervakustannus, Jyväskylä, 328 s., 2005. - Saatavissa: www.minervakustannus.fi. (Tiivistelmäotteita)

Pieni runousoppi Juusolle, kirj. Taata. (Julkaisematon)

Kvantti ja kognitio; dynaamisen psykologian tarkastelua kvantti-viitekehyksessä. Luonnonfilosofian seuran julkaisuja XIV, 2006. (Tiivistelmä)

Diskreetti prosessimalli kvantti- ja tajuntasysteemeihin sovellettuna. Luonnonfilosofian seuran julkaisuja XV, 2006. (Tiivistelmä) 

Valittuja artikkeleita

1949: Ammatinvalinnanohjauksen psykologisista perusteista. Suomalainen Suomi 5/49, ss. 265-271.

1953: Psykologisten kokeitten hyväksikäyttö yrityksen henkilövalinnoissa. Liiketaito 4/53, ss. 36-38,50.

1954: Johtajaominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti tuottavuuteen. Tehostaja 5/54, ss. 8-10.

1954: Regulaatioilmiöistä elämäntapahtumisen perustana. Ajatus XVIII, ss. 99-113.

1955: Työnjohtajien valintakokeista on saatu myönteisiä kokemuksia. Teollisuuslehti 10/55, 433-438

1956: Työnjohtajan asema ja tehtävä nyky-yhteiskunnassa. Metsä- ja uittotyönjohtaja 9-10/56, ss. 124-127.

1958: Psykologisten valintakokeitten käytöstä apuna työnjohtajien valinnassa. Työnjohto ja Tekniikka 4-5/58, ss. 7-10.

1960: Lahjakkuus - käsityksiä ja väärinkäsityksiä. Ylioppilaslehti 9/60, s.6.

1964: Sosiaalisen vuorovaikutuksen teorian näköaloja. Lectio precursoria. Suomalainen Suomi 6/64, ss. 327-331.

1965: Taiteen välittymisen ongelma. Valvoja 1/65, ss. 18-23.

1965: Erään puolueryhmittymän matemaattisen mallin hahmotelma. Sosiologia 2/65, ss. 127-132.

1966: Stokastisesta käyttäytymisen teoriasta ja sen soveltamisesta sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Acta Psychologica Fennica II, ss. 166-195.

1966: Sosiaalinen vaikuttaminen radion ja television vastuuongelmana. Suomalainen Suomi 3/66, ss. 152-159.

1971: Valinnan mahdollisuuksien merkitys sivistyselämässä. Esitelmä Yksityisoppikoulujen Liiton vuosikokouksessa Lahdessa 17-18.4.1971. 13 s.

1990: Tiede ja todellisuus. Teoksessa: Kohti uutta todellisuuskäsitystä. Juhlakirja K.V. Laurikaisen 75-vuotispäivänä. Yliopistopaino 1990, ss. 67-76.

1992: Maailma viesteinä. Teoksessa: Tieteen teitä. Luonnonfilosofian Seuran julkaisuja 2, 1992, ss. 128-138.

1996: Muuttaako havainto todellisuutta. Schrödingerin kissa vielä kerran. Teoksessa: Vastakohtien todellisuus. Juhlakirja K.V. Laurikaisen 80-vuotispäivänä. Yliopistopaino 1996, ss. 137-140.

1998: Sosiaalisen vuorovaikutuksen kokoava teoria - mihin unohtunut? Teoksessa: Sosiaalinen vuorovaikutus (toim. Anja Riitta Lahikainen ja Anna-Maija Pirttilä-Backman). Otava 1998. Ss. 307-322.

1998: Ulottuvuudet, invarianssit ja todellisuus - eräs ajatuskoe. (Teoksessa "Älyn älyäminen")

1998: Miten tietoisuus säätelee aivojaan Ecclesin mukaan. (Esitelmä Luonnonfilosofian Seurassa 1.10.1998.)

1999: Tajunta ja todellisuus. Teoksessa: Avartuva ajatus. Luonnonfilosofian Seuran julkaisuja 4. Ss. 247-254.

2000: Miten tietoisuus säätelee aivojaan. Kanava 1/2000. (Teksti muokattuna ja piirroksin varustettuna teoksessa "Älyn älyäminen", ss. 77-95.)

2001: Tietoisuuden holistisen tutkimuksen tarpeellisuudesta ja mahdollisuudesta. Tieteessä tapahtuu, 3/2002, ss 11 - 14. (Abstract)

2005: Suomettumissanan "käännösvirhe". Kanava 7/2005, ss. 477-8.

2007: Aine ja tajunta – orastaako uusi paradigma. Futura 3/2007, ss. 18-31.

2008: Olevaisen olemus – Paavo Pylkkänen David Bohmin ideoiden tulkkina ja kehittäjänä. Tieteessä tapahtuu 6/2008, ss. 72-74.

2008: Uuden todellisuuskäsityksen sarastus – informaatiomonismi. Kanava 9/2008, ss. 

743-747.

2009: Uskonto, uskonelämä ja ”ankara” tiede (Vartija)

2011: Aivojen ja tajunnan vuorovaikutuksesta sekä havaitsemisprosessista diskreetin kvanttimekaniikan valossa. (luettavissa ja kopioitavissa osoitteessa: http://www.lfs.fi/julkaisuja 

Vektori-interferenssi diskreetissä kvanttimekaniikassa. (Yhdessä Pentti Malaskan kanssa). http://www.lfs.fi/julkaisuja 

2012: Ennen sosiaalipsykologiaa ja sen aamuruskon aikaan. Teoksessa Sosiaalipsykologian sukupolvet (toim. Anja Riitta Lahikainen, Eero Suoninen, Irmeli Järventie ja Marko Salonen). Vastapaino, Tampere 2012, ss. 19-32.

2013: Kuusitoista kilotavua humanisti koodinmuuntimien ajassa. http://www.helsinki.fi/atk/50v/1960-luku.html 

2014: Tajunnan dynamiikka diskreettinä prosessina. LFS, Seuran jäsenten julkaisuja. http://www.lfs.fi/julkaisuja 

2015: Kohti tajuntaprosessien teoriaa. I. Todellisuuden kuvauksen ontologisia lähtökohtia. Diskreetti prosessimalli. LFS, Seuran jäsenten julkaisuja. http://www.lfs.fi/julkaisuja 

2015: Kohti tajuntaprosessien teoriaa. II. Fyysisen ja tajunnallisen vuorovaikutus. LFS, Seuran jäsenten julkaisuja. http://www.lfs.fi/julkaisuja 

2015: Kohti tajuntaprosessien teoriaa. III. Tajunnan tasot ja dynamiikka. LFS, Seuran jäsenten julkaisuja. http://www.lfs.fi/julkaisuja 

2015: Kvanttitilojen informaatiosta. LFS, Seuran jäsenten julkaisuja. http://www.lfs.fi/julkaisuja 

2017: Possibilianismi - mahdollisuuksien filosofia. Kanava 7/2017

2018: Vielä possibilianismista. Kanava 4/2018, ss. 66-67